Các dịch vụ của Luật Levina trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Gia hạn thời hạn thuê đất
  • Xin cấp phép xây dựng;
  • Giấy phép xây dựng công trình
  • Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
  • Các thủ tục khác….